Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ИМА МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ

ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ИМА МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ

Започна поетапното внасяне на най-модерно оборудване в Дневния център за деца с увреждания в Морската градина. За осигуряване на комфорт по време на престоя и специализираните занятия, ново обзавеждане влиза в залата за лечебна физкултура и рехабилитация, кабинета за психолог, логопед, залите за индивидуална и групова работа, психосензорната стая, трапезарията, кухнята и три спални помещения. Към момента е внесено необходимото сензорно оборудване, пособия за игра, обучение и рехабилитация на децата – тактилни пътеки, гумена бъркотия, музикална уредба, пъзели, интерактивен фиброоптичен килим и др.

В процес на доставка са уреди за залата по лечебна физкултура, съобразени с нуждите на целевата група, които да допълнят комплексното въздействие от терапевтичните дейности. Предстои да бъде обособен кът за отдих на открито, в непосредствена близост до сградата, със зона за съоръжения и сензорна градина.

Самата сграда на Дневния център за деца с увреждания е известна на бургазлии като бившите казарми на 24-ти Черноморски пехотен полк. Ремонтът и смяната на предназначението й се случиха в резултат на общите усилия на Службата за сътрудничество и отбрана при Посолството на САЩ и Община Бургас. Центърът разполага с 10 кабинета. С децата работят психолози, социални работници, арт терапевти, логопеди, ресурсни учители и др. Посещенията са свободни. Децата могат да остават през целия ден. Пространствено и функционално сградата има капацитет да осигури подходящи условия за дневна грижа на 30 деца и възможност за консултативни услуги до 60 места.

Оборудването на Дневния център за деца с увреждания става със средства по проект „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020″.